Det är möjligt att som tillägg till stipendiet få extramedel om man uppfyller vissa kriterier. Detta skall anmälas i ansökan som görs i MoveOn som det Internationella kansliet sedan granskar och återkopplar till den sökande. De studenter som har sitt barn med sig under ett Erasmusutbyte kan få ett speciellt tillägg som kallas ”Top Up”. Tillägget är för närvarande 200 euro i månaden. Studenter som har funktionsnedsättningar i form av psykiska-, fysiska- och neuropsykiatriska funktionshinder kan få ersättning för de eventuella merkostnader som detta medför. Det internationella kansliet utlyser även ett resebidrag på 2000 kronor till alla studenter som tar tåget till sin studieort. Pengarna kan dels användas till en enkel biljett såväl som en delbetalning till ett tågluffarkort. Om man använder detta resealternativ måste studenten tänka på att se över sin reseförsäkring. Kammarkollegiets försäkring gäller bara för ”så kort resetid till studieorten som möjligt”.

Praktik inom ramen för Erasmusutbytet

Det finns möjligheter att genomföra praktik hos företag, myndigheter och organisationer ute i Europa inom ramen för Erasmusprogrammet och samtidigt få ett stipendium för det. Det finns även möjlighet att använda sig av stipendiet för att samla in data till ett arbete, typ C och D uppsatsskrivning, examensjobb eller mastersuppsats. Det finns vissa villkor som måste uppfyllas för att kunna åtnjuta Eramuspraktik. Studenten ska studera vid ett svenskt universitet och ha för avsikt att avlägga examen vid detta. Det ska vara en grund-, masters- eller forskarutbildning. Vidare ska studenten ha gjort minst 60 högskolepoäng. Det är viktigt att studenten är registrerad som student vid ett universitet vid praktikens början. För dem som har praktik i direkt anslutning till examen gäller det att skicka in ansökan före studietidens slut, det vill säga innan examensdagen. Praktikplatsen måste vara godkänd av den fakultet eller institution där praktikanten studerat. Vidare måste praktikplatsen också vara kopplad till en framtida utveckling av praktikanten och relevant för dennes framtid och karriär. Praktiken måste bestå av heltidsarbete under minst 60 dagar och max 360 dagar. Det är viktigt att ansökan kommer in i god tid eftersom att det tar ungefär en månad att handlägga den.

Skillnad mellan länderna

Eftersom det är stor skillnad på levnadskostnaderna i de 33 olika länderna som omfattas av Erasmusprojektet skiljer sig stipendierna beroende på i vilket land studenten tänker studera och praktikanten göra sin praktik. De länder som har lite högre levnadskostnader är bland annat Finland, Frankrike, England, Italien och Österrike. I Dessa länder uppgår stipendiet till 615 euro per dag. De baltiska länderna, Rumänien, Slovakien, Slovenien med flera räknas som länder med lägre levnadskostnader där betalas stipendiet ut med 510 euro per dag. De praktikanter som är registrerade har liksom studenterna inom Eramusutbytet tillgång till försäkringen som kammarkollegiet administrerar.

Sammanfattning

Oavsett om man åker som student eller praktikant i Eramusutbytet får man ett visst ekonomiskt stöd. Dessvärre täcker det inte mycket av de kostnader som finns. Det är därför viktigt för studenten eller praktikanten att se till att det finns tillräckligt med ekonomiska medel för att åka utomlands. Det kan vara svårt att vara i en främmande miljö om ekonomin inte räcker till. Oavsett ger studier och praktik utomlands goda och fina erfarenheter, vilket gör Erasmusutbytet till en eftertraktad och önskad erfarenhet.