Utbytesprogram för europeiska studenter
Det välkända och välmeriterade studieprogrammet Erasmus ger dig som euroepisk student möjlighet att studera utomlands. Erasmusprogrammet har även en praktikdel för ungdomar som vill göra sin praktik någonstans ute i Europa. Mellan tre och tolv månader finns det möjlighet att studera på ett europeiskt universitet. Samma villkor gäller som för de inhemska studenterna, med den fördelen att man slipper betala terminsavgifterna. Man kan dessutom få ett stipendium från europeiska kommissionen. Det finns även en möjlighet att göra praktik inom ramen för Erasmus, i någon organisation eller på ett företag i något av de europeiska länderna. Tiden för detta sträcker sig mellan två och tolv månader och även här betalas det ut ett stipendium.

Stipendiet

När man som student ska åka iväg på studier utomlands är det ofta svårt med såväl försäkringar som finansiering. Som utbytesstudent i Erasmusprogrammet erhåller man en försäkring, från Kammarkollegiet, som gäller under studietiden. Utöver detta erhålls ett stipendium på mellan 360 och 420 euro per månad och även ett erbjudande om att gå en språkkurs. Det första man gör är att, genom internationella kansliet, via sin institution eller fakultet söka en utbytesplats. Om det beviljas och utbytesplatsen accepteras är det sedan dags att söka stipendiet. En ansökan skickas in och denna ska innehålla information om hur länge utbytet äger rum och till vilket bankkontonummer man ska göra utbetalningen. Anledningen till detta är att stipendiegivaren ska kunna räkna ut det aktuella belopp som ska betalas ut.

Formella krav för utbetalning

För att ett stipendium ska kunna betalas ut måste de krav som institutionen, fakulteten eller det internationella kansliet ställer uppfyllas. Ett så kallat Learning Agreement måste upprättas mellan studenten, de som skickar denne på studier och det universitet som studierna skall bedrivas vid. Studenten måste vara registrerad som student vid ett svenskt universitet och ha för avsikt att ta examen vid detta. Studenten måste ha klarat av minst 60 högskolepoäng men vissa institutioner kräver ännu mer. För doktorander som har för avsikt att åka på Erasmusstudier och bedriva forskning är det ett måste att forskningen är en del av doktorandutbildningen, annars är det inte möjligt.

Tidsperioder

Den längsta tiden man kan vara Erasmusstudent är tolv månader inom varje utbildningsnivå (Kandidat, avancerad och doktorand) En månad räknas enligt regelverket som 30 dagar. Det innebär att maxtiden är 360 dagar. Man kan åka hur många gånger som helst så länge inte tiden överstiger 360 dagar. Som regel är den kortaste tiden för utbytesstudier 90 dagar men undantag kan göras om terminen vid det aktuella lärosätet är kortare än så. Läkarprogrammet som är mycket långt och inte indelat i nivåer medger ett Eramusutbyte om totalt 24 månader under hela utbildningen. Oavsett om man studerat vid olika lärosäten i landet så räknas alla tillfällen samman vilket innebär att sex månader i Lund, tre månader i Luleå och tre månader i Uppsala fungerar eftersom det blir totalt tolv månader. Det är inte möjligt att erhålla stipendium inom ramen för Erasmus om man har ett annat EU-finansierat bidrag under samma tidsperiod.

Erasmus är inte ett heltäckande stipendium utan är endast tänkt att täcka merkostnader. Storleken på detta varierar från år till år och beräknas från ett belopp som är lika, oavsett från vilket svenskt lärosäte man åker från. Växelkursen är också en faktor som kan påverka beloppets storlek.